Media, Kunst, Design en Architectuur

In 2013-2014 is de nieuwe, 'brede' bacheloropleiding Media Kunst Design Architectuur (MKDA) van start gegaan. Als je MKDA studeert, word je opgeleid tot specialist op het gebied van beeldcultuur, media, vormgeving en/of kunst- en architectuurgeschiedenis. Je bent in staat om vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik jouw kennis en vaardigheden toe te passen in het professionele werkveld.

Het eerstejaarsprogramma MKDA

Het eerste jaar is erop gericht de student ‘beeldbewustzijn’ of ‘visuele geletterdheid’ bij te brengen, dat wil zeggen: een alerte en kritische houding ten opzichte van de toevloed van al dan niet bewegende, al dan niet digitale beelden, hun (historische en actuele) verschijningsvormen en (maatschappelijke) effecten. De opleiding besteedt aandacht aan het functioneren van de hele beeldcyclus, van conceptie en productie tot perceptie en consumptie, waardering en effect. Met het begrip ‘beeldcultuur’ wordt deze cyclus in een breed maatschappelijk en cultuurhistorisch kader geplaatst. Ook maakt de student zich een breed scala aan relevante onderzoekstechnieken eigen, van visuele analyse en categorisering tot analyses van (zintuiglijke en andere) effecten en betekenisgeving.

Het eerste jaar van MKDA is ook het ‘breedste’ jaar: Alle studenten volgen dezelfde vakken. De vakken Academische Vaardigheden, Onderzoekstechnieken en Academic English behoren tot de zogeheten Academische Kern (AK), voor het aanleren van vaardigheden die iedere student voor het vervolg van zijn studie nodig heeft. Daarnaast wordt ook binnen andere vakken en gedurende de gehele opleiding aandacht besteed aan drie zaken die faculteit en opleiding voor studenten van groot belang achten, namelijk: onderzoeksgebonden onderwijs, internationalisering en loopbaanoriëntatie. Daartoe dient ook de Verkenningsmodule die gedurende het hele eerste jaar parallel aan de vakken loopt en diverse praktische opdrachten omvat.

Het eerste semester omvat een brede inleiding op het omvangrijke gebied van de beeldcultuur.
De vier ‘specialisaties’ uit de naam van de opleiding introduceren zichzelf tijdens het tweede semester. Uitgaand van beeldcultuur als overkoepelend begrip laten alle vier zien hoe hun specifieke vakinhoud en aanpak zich daartoe verhoudt, wat zij gemeen hebben met de anderen en waarin zij verschillen. Deze vier vakken hebben ook een ‘voorsorteerfunctie’, want tegen het einde van het eerste jaar kiest de student één van de vier specialisaties om zich in het tweede en derde jaar verder in te specialiseren.

Het tweedejaarsprogramma MKDA

Het tweede jaar bestaat voor de helft (30 EC) uit opleidingsbrede vakken die door alle studenten verplicht worden gevolgd, waaronder Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis, die tot de Academische Kern behoren. De andere vakken bouwen voort op het eerste jaar: Kennis en inzicht worden verdiept, vaardigheden worden intensiever geoefend.

Hiernaast volgt iedere student het programma van de specialisatie die hij of zij aan het einde van het eerste jaar heeft gekozen en dat eveneens 30 studiepunten omvat. Sommige vakken worden aan twee specialisaties tegelijk aangeboden. De vier specialisaties die in het tweede jaar aangeboden worden zijn:

  • Media
  • Kunst
  • Design
  • Architectuur
Het is mogelijk ook vakken te volgen van andere specialisaties, maar kijk dan goed of dit roostertechnisch wel mogelijk is en bedenk dat je hiermee je studie aanzienlijk verzwaart. Overigens kun je vakken van andere specialisaties die in het eerste semester worden gegeven, ook volgen in het eerste semester van je derde jaar.

Het derdejaarsprogramma MKDA

Het derdejaarsprogramma wordt in het eerste semester gevuld met de zogenoemde minor-ruimte, waarin studenten minoren van aaneengesloten, bij elkaar horende keuzevakken kunnen volgen, maar ook bijvoorbeeld een combinatie van bachelorstage en keuzevakken kunnen volgen, of kiezen voor een buitenlands verblijf (aan een universiteit waarmee de VU vaste uitwisselingscontacten onderhoudt). In het tweede semester volgt het bachelorscriptie colloquium en het bachelorscriptietraject.

In periode 4 volgen parallel 2 verdiepende vakken per track en in periode 5 Beeld in Beweging, dat teruggrijpt op Beeldcultuur uit jaar 1 en Nederland TM uit jaar 2.

Opleidingsschema (.doc)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50830349 asnDCtitleasvBMediaKunstDesignenArchitectuur asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030