Econometrie en Operationele Research (BSc)

De Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research heeft tot doel om breed georiënteerde econometristen op te leiden die met succes kunnen instromen in kwantitatieve vervolgopleidingen of kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Doel van de opleiding is het analytisch denken van de studenten aan te scherpen door het combineren van wiskundige theorievorming met aspecten als abstractie en generalisatie, met aandacht voor modelleren en toetsen van economische problemen en theorieën in wiskundige en statistische termen. Met name in de eerste twee jaar is de opleiding breed en wordt de student vertrouwd gemaakt met theorieën en methoden uit de wiskunde en statistiek, de toegepaste informatica en de economie.

De studie Econometrie en Operationele Research is opgezet volgens het Bachelor-Masterstelsel. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire opleidingen in Europa beter op elkaar af te stemmen en onderling vergelijkbaar te maken. Dit houdt in dat er een driejarige Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research wordt aangeboden, gevolgd door een éénjarige Masteropleiding. Je krijgt in de Bachelor een gedegen theoretische opleiding, maar tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan het toepassen van deze theorie op concrete problemen. In het derde studiejaar is er ruimte voor een minor. Afhankelijk van de gekozen minor biedt dit de mogelijkheid om 12 EC stage in de studie te integreren.

De BSc Econometrie en Operationele Research is een driejarige voltijdse opleiding en omvat 180 EC.

Specialization Econometrics and Data Science

The BSc Econometrie en Operationele Research has the three year during specialization Econometrics and Data Science, which is taught in English. The first year of this specialization starts in 2017-2018. This specialization comprises 180 EC.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50051757 asnDCtitleasvBEconometrieenOperationeleResearch asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvSchoolofBusinessandEconomics asnfacultyasv50000043