Bacheloropleiding Theologie

Binnen de bacheloropleiding Theologie is het mogelijk te kiezen uit twee trajecten:

  • Traject Godgeleerdheid (GG), regulier of met accent op Hersteld Hervormde Seminarium (HHS), Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS);
  • Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG), regulier of met accent op Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS).

De studielast van elke onderwijseenheid is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Ook vind je in die regeling alles over de doelstellingen en eindtermen en wat er van je verwacht wordt in de minor.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2017 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50807008 asn.DC.title.asv.B.Theologie..jd. asn.DC.coverage.asv.Religie.en.Filosofie..Voltijd.en.deeltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Godgeleerdheid asn.faculty.asv.50000029