MA Geneeskunde

Master VUmc-compas ‘15 

Het masterprogramma bestaat uit 3 masterjaren met coschappen als onderwijseenheden en is verdeeld in 3 delen: het voorbereidend coschap, de coschapfase en het profileringsjaar. 

Er is een vaste volgorde en opbouw in het masterprogramma. die loopt van de beschouwende en snijdende disciplines, interne geneeskunde en heelkunde, in het eerste masterjaar, naar een extramuraal blok aan het einde van het tweede masterjaar. Het derde masterjaar is een profileringsjaar dat je op verschillende manieren kunt samenstellen. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs (jaar 3) kunnen aan het begin van het eerste masterjaar of aan het einde van het derde masterjaar gedaan worden. 

Op 5 momenten in het programma vindt bij de start van het coschap Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) plaats; het KTO bedraagt in totaal 14 weken. Het KTO volg je gedurende 4 maal 3 weken op 1 vaste locatie in een vaste groep; in VUmc of in één van de drie topklinische partnerziekenhuizen. De overige 2 KTO weken voorafgaand aan het coschap ouderengeneeskunde volgen alle studenten in het KTC. Na het KTO loop je het coschap vervolgens in VUmc of 1 van de partnerziekenhuizen uit de onderwijsregio van VUmc. 

Het onderwijs in de coschappen zal voornamelijk bestaan uit werkplekleren op basis van het meester-gezel principe, waarbij de coassistent wordt begeleid door , AIOS en stafleden. Tijdens het KTO wordt een groep studenten begeleid door een vaste docent (KTO docent of daartoe aangesteld staflid). 

Het extramurale blok aan het einde van het tweede masterjaar vindt plaats op stageplekken zoals het verpleeghuis en de huisartsenpraktijk en binnen de sociaal geneeskundige praktijk. 

Uitgangspunt in de opzet van het programma is dat je voldoende patiëntcontacten hebt zodat je bekend raakt met de zorgvraagstukken rondom gezondheid en ziekte beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2009, die in VUmc-Compas zijn geformuleerd als klinische condities. Inhoudelijk biedt het de mogelijkheid om je langdurig te verdiepen in patiëntcasuïstiek en patiënten longitudinaal te volgen. Deze opzet biedt ook de mogelijkheid om voldoende kennis en vaardigheden op te doen rondom chronische patiëntproblematiek. 

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en coschappen heen. Binnen VUmc-compas zijn acht competenties (rollen van de arts) te onderscheiden: medisch expert, communicator, academicus, organisator, samenwerker, gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar en reflector. In de masteropleiding leer je deze rollen in combinatie geïntegreerd toe te passen in de praktijk in acht leerlijnen. 

De acht leerlijnen: 

 • Leerlijn professioneel gedrag 
 • Leerlijn interculturalisatie en diversiteit 
 • Leerlijn patiëntveiligheid 
 • Leerlijn medische ethiek en recht 
 • Leerlijn medische communicatie 
 • Leerlijn beroepskeuze en loopbaanoriëntatie 
 • Leerlijn reflectie 
 • Leerlijn academische vorming 

Je oefent tijdens de coschappen alsook in KTO en symposia met deze competenties die een arts nodig heeft en krijgt gerichte en concrete feedback, zo mogelijk gebaseerd op directe observaties. In de loop van de opleiding neemt het niveau en de complexiteit toe en leer je kennis, vaardigheden en gedrag te integreren in complexe situaties. 

Het portfolio, bestaande uit een verzameldeel en een ontwikkeldeel, ondersteunt de professionele ontwikkeling. De tutor begeleidt je en je hebt jaarlijks een portfoliogesprek met je tutor. 

In de masteropleiding komt basiskennis die is opgedaan in de bacheloropleiding terug in relatie tot de praktijk en vindt verdieping van deze basiskennis plaats. 

Master VUmc-compas ‘08 

Gedurende de masteropleiding functioneer je geleidelijk aan steeds zelfstandiger, zodat je na de masteropleiding goed voorbereid kunt beginnen aan je vervolgopleiding. 

Deze driejarige masteropleiding bestaat uit leerstages (master jaar 1 – M1), werkstages (master jaar 2 – M2), een werkstage sociale geneeskunde, een wetenschappelijke stage, keuzeonderwijs en een semi-artsstage (master jaar 3 – M3). De leerstages worden sinds studiejaar 16-17 niet meer aangeboden, de werkstage interne wordt sinds studiejaar 17-18 niet meer aangeboden. De werkstages heelkunde, psychiatrie, neurologie, verloskunde & gynaecologie , kindergeneeskunde en huisartsgeneeskunde worden in studiejaar 17-18 afgebouwd. 

De werkstages doorloop je in een vaste volgorde. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs (jaar 3) kunnen voor M1 of aan het einde van M3 gedaan worden. In M2 en M3 breng je de werkstages op verschillende stageplekken door, waaronder academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen, een huisartsenpraktijk en diverse instellingen zoals verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie etc. 

De landelijke eindtermen van de opleiding geneeskunde zijn formeel vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009. Uitgangspunt in de opzet van het programma is dat je voldoende patiëntcontacten hebt zodat je bekend raakt met de zorgvraagstukken rondom gezondheid en ziekte genoemd in het Raamplan, die in VUmc-compas zijn geformuleerd als klinische condities. Ook de competenties (rollen van de arts) uit het Raamplan komen terug in het VUmc-compas: medisch expert, communicator, academicus, organisator, samenwerker, gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar en een extra compententie: reflector. In de masteropleiding leer je deze rollen in combinatie geïntegreerd toe te passen in de praktijk in acht leerlijnen. 

De acht leerlijnen:

 • Leerlijn professioneel gedrag 
 • Leerlijn interculturalisatie en diversiteit 
 • Leerlijn patiëntveiligheid 
 • Leerlijn medische ethiek en recht 
 • Leerlijn medische communicatie 
 • Leerlijn beroepskeuze en loopbaanoriëntatie 
 • Leerlijn reflectie 
 • Leerlijn academische vorming


Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2017 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50058613 asnDCtitleasvMGeneeskunde asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvVUmc asnfacultyasv50052694