MA Geneeskunde

Master VUmc-compas ‘15

Het masterprogramma bestaat uit 3 masterjaren met coschappen als onderwijseenheden en is verdeeld in 3 delen: het voorbereidend coschap, de coschapfase en het profileringsjaar.

Er is een vaste volgorde en opbouw in het masterprogramma.  die loopt van de beschouwende en snijdende disciplines, interne geneeskunde en heelkunde in het eerste masterjaar, naar een extramuraal blok  aan het einde van het tweede masterjaar. Het derde masterjaar is een profileringsjaar dat je op verschillende manieren kunt samenstellen. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs (jaar 3) kunnen aan het begin van het eerste masterjaar of aan het einde van het derde masterjaar gedaan worden.

Op 5 momenten in het programma vindt bij de start van het coschap Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) plaats; het KTO bedraagt  in totaal 14 weken. Het KTO volg je gedurende 4 maal 3 weken op 1 vaste locatie in een vaste groep; in VUmc of in één van de drie topklinische partnerziekenhuizen. De overige 2 KTO weken voorafgaand aan het coschap ouderengeneeskunde volgen alle studenten in het KTC. Tijdens het KTO wordt een groep studenten begeleid door een vaste docent; de KTO docent. 

Tijdens de coschappen traint de coassistent, begeleid door AIOS en stafleden, zijn vaardigheden op de werkplek. De coschappen worden gevolgd in VUmc of 1 van de partnerziekenhuizen uit de onderwijsregio van VUmc.

Tijdens de coschappen traint de coassistent, begeleid door AIOS en stafleden, zijn vaardigheden op de werkplek. Tijdens het KTO wordt een groep studenten begeleid door een vaste docent; de KTO docent.

Het extramurale blok aan het einde van het tweede masterjaar vindt plaats op stageplekken zoals het verpleeghuis en de huisartsenpraktijk en binnen de sociaal geneeskundige praktijk. 

Uitgangspunt in de opzet van het programma is dat je voldoende patiëntcontacten hebt zodat je bekend raakt met de zorgvraagstukken rondom gezondheid en ziekte beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2009, die in VUmc-compas zijn geformuleerd als klinische condities. Inhoudelijk biedt het de mogelijkheid om je langdurig te verdiepen in patiëntcasuïstiek en patiënten longitudinaal te volgen. Deze opzet biedt ook de mogelijkheid om voldoende kennis en vaardigheden op te doen rondom chronische patiëntproblematiek.

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en coschappen heen. Binnen VUmc-compas zijn acht rollen van de arts te onderscheiden: medisch expert, communicator, academicus, organisator, samenwerker, gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar en reflector. In de masteropleiding leer je deze rollen geïntegreerd in de praktijk toe te passen en komen deze rollen terug in 8 leerlijnen.

De acht leerlijnen zijn:

  • Leerlijn professioneel gedrag
  • Leerlijn interculturalisatie en diversiteit
  • Leerlijn patiëntveiligheid
  • Leerlijn medische ethiek en recht
  • Leerlijn medische communicatie 
  • Leerlijn beroepskeuze en loopbaanoriëntatie
  • Leerlijn reflectie
  • Leerlijn academische vorming

Je traint tijdens de coschappen alsook in KTO en symposia en intervisie deze door de arts benodigde competenties en krijgt gerichte en concrete feedback, zo mogelijk gebaseerd op directe observaties. In de loop van de opleiding neemt het niveau en de complexiteit toe en leer je  kennis, vaardigheden en gedrag te integreren in complexe situaties. 

Het portfolio, bestaat uit een verzameldeel en een Individueel OntwikkeingsPlan (IOP), dat de professionele ontwikkeling ondersteunt. De tutor begeleidt je hierbij en je hebt  jaarlijks een portfoliogesprek met  je tutor 

In de masteropleiding komt basiskennis die is opgedaan in de bacheloropleiding terug in relatie tot de praktijk en vindt verdieping van deze basiskennis plaats.

Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

M Geneeskunde
Naam opleidingsdeel Code
Masterjaar 1 en 2 geneeskunde M15 MM_M15
Masterjaar 3 geneeskunde M15 MM3_M15
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50058613 asnDCtitleasvMGeneeskunde asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvVUmc asnfacultyasv50052694