Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 2

 
Vakcode:
W_MA_CBMGT2
Periode:
Ac. Jaar (september)
Credits:
3.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
dr. A.M. Verbrugge
Examinator:
dr. A.M. Verbrugge
Docenten:
dr. G.J. Buijs
dr. A.M. Verbrugge
dr. ir. G.J.E. Rutten
prof. dr. G.J.M. van den Brink
dr. H. Sheikh
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

Deze module bestaat uit twee onderdelen, het (1) Filosofisch actueel
maatschappelijk gesprek (FAG) en (2) tekstlezen. Het vak wordt op
donderdagen gegeven, met om de week FAG (16:00 – 18:00) en tekstlezen
(15:00 – 17:30).

(1) Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek
Doel van het FAG is om te leren gezamenlijk te filosoferen over een
actueel maatschappelijk, economisch, cultureel, technologisch of
bestuurlijk vraagstuk. Daarbij vormt een film, documentaire of tv-serie
het uitgangspunt van het gesprek (zowel de studenten als docenten
bekijken deze van tevoren). Het is de bedoeling dat het visuele
materiaal steeds wordt gebruikt als referentiepunt voor de gedachtegang.
Filosoferen wordt tijdens deze bijeenkomsten zowel in vorm als inhoud
geoefend. Qua vorm gaat het om de betrokken deelname aan een wijsgerig
gesprek waarin men luistert naar anderen en de eigen gedachten op een
toegankelijke en welsprekende manier presenteert.

(2) Tekstlezen
Studenten lezen gedurende een jaar een klassiek filosofisch werk
systematisch en integraal door onder begeleiding van Ad Verbrugge.
Afgelopen drie jaar zijn respectievelijk Hegels 'Grundlinien der
Philosophie des Rechts', Aristoteles’ 'Ethica Nicomachea' en Heideggers
'Sein und Zeit' behandeld. Van ieder college worden door studenten
protocollen gemaakt, d.w.z. transcripten van het gesproken college.

Inhoud vak

(1) FAG: Inhoudelijk gaat het erom dat studenten leren om filosofische
vragen te stellen en een samenhangende gedachtegang te ontwikkelen.
Daarbij dienen zij hun eigen inzichten én gedachtegoed uit de wijsgerige
traditie toe te passen op de actuele vraagstukken. Het gesprek tussen de
stafleden onderling dient daarbij als voorbeeld. Het is onderdeel van
het leerproces dat studenten ten overstaan van de gehele staf en hun
medestudenten het woord leren nemen om op geordende wijze een idee over
het voetlicht te brengen.

(2) Tekstlezen: Twee weken voor de eerste bijeenkomst zal via Canvas
bekend worden gemaakt welke tekst komend jaar zal worden gelezen.

Onderwijsvorm

(1) FAG: Iedere student heeft tenminste één keer een hoofdrol in een
bijeenkomst van FAG: een eerstejaars student schrijft een denkverslag,
een tweedejaars student een voorbereidend essay. De bijeenkomst waarop
een student zo’n schriftelijke bijdrage levert wordt hij/zij ook geacht
actief aan het gesprek deel te nemen. De docenten zijn om beurten
gespreksleider, alsook hoofdspreker. De stafgespreksleider organiseert
het verloop van het gesprek en zorgt ervoor dat de filosofische
hoofdlijn scherp wordt. Hij/zij zorgt er eveneens voor dat studenten aan
het woord komen. De verschillende docenten hebben iedere keer een
bijdrage aan het gesprek, maar er is slechts één docent die echt zijn of
haar stempel drukt op de bijeenkomst.

(2) Tekstlezen: Hoorcollege en zelfstandige bestudering van de
literatuur.

Toetsvorm

(1) FAG:
- Eerste jaar: actieve aanwezigheid + min. 1 denkverslag
- Tweede jaar: actieve aanwezigheid + min. 1 essay

(2) Tekstlezen:
- Mondelinge overhoring over de helft van de tekst in periode 3 tijdens
de module ‘Cultuur en bestuur: Literatuurstudie 1’
- Schriftelijke overhoring over de gehele tekst aan het einde van het
jaar, in periode 6.

Literatuur

(1) FAG: Bekijk visueel materiaal van te voren.
(2) Tekstlezen: Literatuur wordt een week voor aanvang van de module
bekend gemaakt.

Vereiste voorkennis

Toelating tot de Master FCB of Wijsbegeerte.

Overige informatie

(1) FAG: Aanwezigheid verplicht. Student mag 2 keer een bijeenkomst
missen gedurende het jaar.
(2) Tekstlezen: Aanwezigheid verplicht. Bij verhindering kan student het
college terugluisteren via Canvas.

Deze module wordt in studiejaar 2018-2019 aangeboden voor zowel eerste-
als tweedejaars studenten van de Ma Philosophy (2 year), track Filosofie
van Cultuur en Bestuur.
Deze module wordt om het jaar aangeboden met Filosofisch actueel
maatschappelijk gesprek en tekstlezen 1.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51172682 asnDCtitleasvFilosofischactueelmaatschappelijkgesprekentekstlezen2 asnperiodasv001 asnperiodasv asncreditsasv3p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrGJBuijs asnDCcoverageasvdrAMVerbrugge asnDCcoverageasvdrirGJERutten asnDCcoverageasvprofdrGJMvandenBrink asnDCcoverageasvdrHSheikh