Globalisering en cultuur 2

 
Vakcode:
W_MA_CBGC2
Periode:
Periode 1+2
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
dr. A.M. Verbrugge
Examinator:
dr. A.M. Verbrugge
Docenten:
dr. A.M. Verbrugge
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

Het doel van dit college is de student kennis en inzicht bij te brengen
met betrekking tot het technisch-economisch proces van globalisering
vanuit een cultuurfilosofisch perspectief. De student maakt zich de
historische en systematische filosofische methode van onderzoek eigen en
neemt kennis van een aantal belangrijke denkers op dit gebied. Hij/zij
leert op die manier de fundamentele concepten waarmee dit proces wordt
beschreven in hun samenhang en complexiteit te begrijpen. Dit stelt de
student tevens in staat om hedendaagse verschijnselen vanuit een weids
cultuurfilosofisch perspectief te interpreteren en te evalueren. Hij/zij
kan kritiek leveren op sommige interpretaties van deze concepten, de
ideologische achtergrond ervan herkennen en eventuele toepassingen ervan
in de sfeer van bestuur en politiek kritisch evalueren. Daarnaast wordt
de student praktisch geoefend in het beschrijven van complexe
gedachtegangen in verzorgd Nederlands.

Inhoud vak

Deze collegereeks is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het college
opent met een methodische reflectie op het beschrijven en evalueren van
grote historische processen. Daarin wordt tevens de noodzaak zichtbaar
om te komen tot een integrale en normatieve analyse van verschillende
levensgebieden (familie, werk, consumptie, amusement, zingeving
enzovoorts) in hun onderlinge samenhang. Vervolgens wordt de aard van
deze samenhang uitgewerkt aan de hand van een paar grote denkers uit de
geschiedenis van de filosofie (Aristoteles/ Spengler/ Adorno). Daarbij
zal stapsgewijs de cultuurfilosofische problematiek worden
geïntroduceerd rond de planetaire ontvouwing van de moderne techniek,
economie en politiek. Deze problematiek wordt nader uitgewerkt met
behulp van verschillende (post)moderne denkers die daarbij steeds ook
kritisch zullen worden geëvalueerd.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol van de (economische) ideologie
in de hedendaagse samenleving, het proces van de virtualisering van het
menselijk leven en de transformatie van de publieke ruimte. Het college
sluit af met een verkenning van de nihilisme-problematiek als de
dieperliggende ‘crisis van de geest’ die zich momenteel op verschillende
levensgebieden aan ons opdringt.

Onderwijsvorm

Deze collegereeks wordt aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges
waarin een actieve opstelling van studenten wordt gevraagd. Van ieder
college dient een protocol te worden gemaakt door een student dat zal
worden meegewogen in de eindbeoordeling.

Toetsvorm

Het college zal worden getoetst in de vorm van een schriftelijk én
mondeling tentamen. Daarnaast dient de student actief deel te nemen aan
de colleges en één protocol te maken van het college dat tevens meeweegt
in het eindcijfer (met als criteria: o.a. tijdstip van inlevering,
taalgebruik, helderheid en opbouw). Op basis daarvan wordt het
eindcijfer bepaald (40/40/20).

Literatuur

De exacte literatuur voor dit college zal nader bekend worden gemaakt
via Canvas.

Overige informatie

Deze module wordt in studiejaar 2018-2019 aangeboden voor zowel eerste-
als tweedejaars studenten van de Ma Philosophy (2 year), track Filosofie
van Cultuur en Bestuur.
Deze module wordt om het jaar aangeboden met Globalisering en cultuur 1.

Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het college en
dus aanwezig zijn. Bij verhindering bestaat niettemin de mogelijkheid
het college terug te luisteren via Canvas.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51172390 asnDCtitleasvGlobaliseringencultuur2 asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvdrAMVerbrugge