Lijnen van een filosofische bestuurskunde 2

 
Vakcode:
W_MA_CBLB2
Periode:
Periode 4+5
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
prof. dr. G.J.M. van den Brink
Examinator:
prof. dr. G.J.M. van den Brink
Docenten:
prof. dr. G.J.M. van den Brink
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

Er zijn vier leerdoelen in het spel. Doel van de colleges is dat de
student 1) Kennis neemt van een aantal klassieke theoretisch teksten uit
de sociale wetenschappen 2) Een aantal basale inzichten verwerft in de
manier waarop een moderne samenleving als de Nederlandse functioneert.
3) Leert om op wijsgeringe wijze na te denken over de geboden stof en de
werkwijzen die daarbij gehanteerd worden 4) In staat is een eigenstandig
betoog over deze materie te ontwikkelen en voor te leggen een kritisch
publiek

Inhoud vak

De college reeks behandelt de voornaamste kenmerken en dynamieken van de
1)moderne samenleving (waarden, verkeer, klassen en ondernemerschap);
2)politiek (staatsvorming, machtsuitoefening, burgerschap en
democratie); 3)publieke orde (normalisering, transgressie, integratie en
sociale risico’s); 4)professionaliteit (bureaucratie, beroepstrots,
openbare orde en zorg).

Onderwijsvorm

De collegereeks omvat een 12-tal bijeenkomsten van telkens 3 uur: a) In
het eerste uur presenteren twee studenten een deel van de bestudeerde
literatuur en van het empirisch onderzoek b) In het tweede uur geeft de
docent daarop een verdiepend commentaar c) In het derde uur zal de
wijsgerige reflectie op interactieve wijze vorm krijgen

Toetsvorm

De hoofdtoets bestaat uit een paper van maximaal 15 p. (normale
interlinie en lettergrootte). Het onderwerp wordt ontleend aan de
actualiteit. De student mag zelf een onderwerp kiezen en dient bij de
behandeling daarvan aan drie eisen te voldoen: a) het onderwerp
relateren aan de literatuur die op het college is behandeld; b) een
helder, consistent en overtuigend betoog ontwikkelen; c) blijk geven van
wijsgering reflectie op onderwerp en werkwijze. Het oordeel over dit
werkstuk zal voor 70 procent aan het eindoordeel bijdragen. De kwaliteit
van de presentatie bij het college draagt er voor 30 procent aan bij.

Literatuur

De literatuur bestaat voor de helft uit klassieke teksten waarin een
bepaald theoretisch perspectief geboden wordt en voor de andere helft
uit empirische bevindingen die de docent in de loop der jaren heeft
gepubliceerd. Het gaat in totaal om 500 pagina’s. Deze zullen zoveel
mogelijk langs digitale weg beschikbaar zijn.

Overige informatie

De student wordt geacht in het college aanwezig te zijn, de opgegeven
literatuur voor het college te hebben bestudeerd en actief deel te nemen
aan de gedachtenwisseling. Afwezigheid met een geldige reden is voor
twee keer toegestaan.
Deze module wordt in studiejaar 2018-2019 aangeboden voor zowel eerste-
als tweedejaars studenten van de Ma Philosophy (2 year), track Filosofie
van Cultuur en Bestuur.
Deze module wordt om het jaar aangeboden met Lijnen van een filosofische
bestuurskunde 1.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51172518 asnDCtitleasvLijnenvaneenfilosofischebestuurskunde2 asnperiodasv140 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvprofdrGJMvandenBrink