Charles Taylor - A Secular Age

 
Vakcode:
W_MA_CBCT
Periode:
Periode 1
Credits:
6.0
Voertaal:
Engels
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
prof. dr. G.J. Buijs
Examinator:
prof. dr. G.J. Buijs
Docenten:
prof. dr. G.J. Buijs
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
400

Doel vak

* Onze hedendaagse westerse cultuur begrijpen vanuit het gezichtspunt
van de verhouding van religie en seculariteit en de daaraan verbonden
morele bronnen;
* Grondig begrijpen van een complexe, inhoudsrijke, langs grote lijnen
doorgecomponeerde tekst;
* Leren van de vaardigheid om zelfstandig kritisch een systematisch
subthema te analyseren naar aanleiding van en op basis van de gelezen
tekst;
* Leren van de vaardigheid om de bevindingen rond het gekozen subthema
bondig te verwoorden en te presenteren.

Inhoud vak

Charles Taylor is een van de meest toonaangevende filosofen van deze
tijd. Zijn reputatie is met name gebaseerd op zijn Sources of the Self
uit 1989. A Secular Age uit 2007 is zijn tweede magnum opus. In dit werk
onderzoekt Taylor hoe het mogelijk is dat rond 1500 in de westerse
samenleving het christelijk geloof vrijwel onbetwist waar werd geacht
terwijl het nu hoogstens een optie is onder vele andere
levensbeschouwelijke mogelijkheden, waaronder ook volledig seculiere
opvattingen. Taylor beoogt dit proces begrijpelijk te maken in een breed
cultuurfilosofisch kader, waarin politiek, economie, wetenschap de revue
passeren verbonden met nieuwe manieren waarop mensen in die periode
zichzelf zijn gaan ervaren.
Het boek loopt uit op een moreel-spirituele ‘cartografie’ van de
moderniteit waar de hedendaagse mens, zoekend naar ‘authenticiteit’,
zichzelf toe verhoudt.
In dit blok bediscussiëren we ook wat de systematische en
‘levens’-implicaties zijn van de diverse moreel-spirituele opties die
Taylor schetst.

Onderwijsvorm

In dit college bespreken we integraal het boek The Secular Age van
Charles Taylor.
Onderdelen van het vak betreffen leesrapporten en thematische
presentaties door studenten.
Het college heeft daarmee een hoog werkcollege-gehalte. Eventuele
afwezigheid daarom altijd in en na overleg met de docent.

Toetsvorm

Mondeling tentamen over hele stof waarbij een thematisch werkstuk van de
student uitgangspunt is.
Actieve participatie, onder meer uitkomend in leesrapporten en een
presentatie, is onderdeel van de toetsing, in de vorm van
voorwaardelijkheid voor geldigheid van het tentamen.

Literatuur

Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (MA): Belknap Press of Harvard
University Press 2007.
Er is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar maar in het college
zullen we uitgaan van de oorspronkelijke Engelse tekst.

Vereiste voorkennis

Binnen het MA-niveau zijn er geen specifieke nadere ingangseisen voor
dit vak.

Doelgroep

Dit vak is bestemd voor tweedejaars studenten van de Mastertrack
Filosofie van Cultuur en Bestuur. Anderen die het vak als bijvak willen
volgen, wordt verzocht contact op te nemen met de docent.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51172683 asnDCtitleasvCharlesTaylorASecularAge asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvE asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvprofdrGJBuijs