Religiewetenschappen Minor

Hier vind je de beschrijvingen van de vakken in de minor. Meer inhoudelijke informatie over de minor vind je op minor.vu.nl.


In ieder bachelorprogramma is een profileringsruimte van 30 stp
opgenomen in het eerste semester van het derde studiejaar. De
profileringsruimte (ook wel minorruimte genoemd) is bestemd voor studie
in het buitenland, de educatieve minor, een stage, voor keuzevakken of
voor een samengesteld samenhangend pakket van vakken: een minor.
Een minor is bedoeld ter verbreding of verdieping van de eerste major of
de combinatie van majoren. Studenten kunnen deze ruimte invullen met
onderdelen die passen bij de eigen ambities, interesses en kwaliteiten
en/of met vakken die gelden als ingangseis voor een bepaalde master.

Een verbredende minor heeft geen voorkenniseisen en geeft een
kennismaking met of inleiding op een vakgebied en kan interdisciplinair
zijn.

Studenten die de profileringsruimte niet invullen met een vaststaand
minorpakket maar met losse keuzevakken moeten rekening houden met
onderstaande randvoorwaarden:
- Maximaal 6 stp mogen op niveau 100 zijn
- Minimaal 12 stp moeten op niveau 300 zijn
- De overige 12 stp moeten op niveau 200 of 300 zijn
Het niveau van elk vak staat bij de desbetreffende vakbeschrijving
aangegeven.
De examencommissie moet altijd vooraf goedkeuring geven aan een door de
student zelf samengesteld geheel van keuzevakken.

In het derde jaar heeft de student de mogelijkheid de studie te
verbreden met een minor. Het is mogelijk de minor te gebruiken als
voorbereiding op de te kiezen master aansluitend op de bachelor. Verder
kan de minor worden besteed aan studie in het buitenland of aan een
wetenschappelijke stage. De minor dient te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• de minor is voor wat betreft onderwijsniveau evenwichtig
samengesteld: een substantieel deel ervan betreft vakken uit het 2e of
3e jaar van de betreffende studierichting;
• de omvang bedraagt maximaal 30 studiepunten.
• de onderdelen van de minor vormen een samenhangend geheel.

Educatieve minor
In deze minor maakt de student kennis met de theorie en praktijk van het
vak leraar godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. Studenten die
met succes hun bachelor Theologie of Religie en Levensbeschouwing en
deze minor afronden, krijgen een lesbevoegdheid voor de eerste drie
klassen van HAVO en VWO en voor de theoretische leerweg van het VMBO.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Aramaic Periode 2 6.0 L_GOBAALG009
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Facultaire minoren Faculteit Religie en Theologie G_FMIN
Educatieve Minor O_EDMIN15
Universiteitsminoren OMI_VUMINOR
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvReligiewetenschappenMinor