Charter “Talent naar de Top”

CharterDe VU participeert in het Charter ‘Talent naar de Top’. Het Charter is ontwikkeld (2008) onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker in nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, het maatschappelijke veld en de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  De doelstelling is het bereiken van een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties.

Het streefcijfer voor de VU is bepaald op 25% vrouwelijke hoogleraren in 2020.
Om dit te bereiken zet de VU een aantal instrumenten in, zoals de uitbreiding van het aantal Fenna Diemer Lindeboom leerstoelen voor het hoogleraarschap voor vrouwen.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om de loopbaan af te stemmen op persoonlijke wensen. Er is speciale aandacht voor de werving, talentontwikkeling en bevordering van vrouwen aan de wetenschappelijke top aan de VU.